[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ثبت نام جستجو ارسال مقاله تماس با ما ::
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس نشریه:
مرجان حمدالهی
شاپای چاپی

2538-449X
شاپای الکترونیکی

MSRT-CODE
3f70a696cab87c8
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: اعضای هیات تحریریه ::
مدیر مسئول
  جهانبخش دانشیان، دانشیار
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصصی: چینه‌شناسی
شماره تماس: ۸۶۰۷۲۷۸۷
پست الکترونیکی: daneshiankhu.ac.ir
سردبیر
  دکتر بهزاد مهرابی استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین،
رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوشیمی ذخایر معدنی
شماره تماس: ۸۶۰۷۲۷۸۷
پست الکترونیکی: mehrabikhu.ac.ir
 اعضای هیات تحریریه
  دکتر محمد حسین آدابی، استاد
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص:  سنگ‌شناسی رسوبی و ژئوشیمی
پست الکترونیکی: M-Adabisbu.ac.ir
  دکتر عبدالحسین امینی، استاد
دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصص: رسوب‌‌شناسی
پست الکترونیکی:  ahaminiut.ac.ir
  دکتر جهانبخش دانشیان، دانشیار
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص:  چینه‌‌شناسی
پست الکترونیکی:  daneshiankhu.ac.ir
دکتر سامان رضوی
دانشگاه ساسکاچوان کانادا
رشته تخصصی: مهندسی عمران (منابع آب)
پست الکترونیکی:  saman.razaviusask.ca
  دکتر محمدعلی ریاحی، استاد
دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم زمین، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه
رشته تخصص: ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: marihiut.ac.ir
دکتر امیر همایون صفارزاده
دانشگاه کیوشو ژاپن
رشته تخصصی: مهندسی منابع زمین
پست الکترونیکی: a.saffarzadehgmail.com
  دکتر مجید قادری، استاد
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص: زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوشیمی
پست الکترونیکی: mghaderimodares.ac.ir
  دکتر محمدرضا قاسمی، دانشیار
سازمان زمین‌شناسی و تحقیقات معدنی کشور
رشته تخصص:  زمین‌شناسی، زمین‌ساخت
پست الکترونیکی:  m.r.ghassemigsi.ir
  دکتر فریبرز مسعودی، استاد
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصص:  ژئوشیمی
پست الکترونیکی:  drfmasoodigmail.com
  دکتر بهزاد مهرابی، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی ذخایر معدنی
پست الکترونیکی:  mehrabikhu.ac.ir
  دکتر محمد نخعی، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصص: آب‌شناسی
پست الکترونیکی: nakhaeikhu.ac.ir
دبیر و ویراستار علمی
  امیرعلی طباخ شعبانی، استادیار
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
پست الکترونیکی: aatshabanigmail.com
ویراستار ادبی
دکتر بهزاد مهرابی
فاطمه ترابی
مدیر اجرایی
فاطمه ترابی
دانشگاه خوارزمی، دفتر نشریات علوم پایه
پست الکترونیکی:  k.ressciyahoo.com
تلفن: ۸۶۰۷۲۷۸۷
کارشناس نشریه
مرجان حمدالهی
>
علوم زمین خوارزمی Kharazmi journal of earth sciences
 
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4419